Thành viên
Phạm Văn Quý
Chuyên gia IT
Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Phone: +84(0)982098093

Email: quypvit@gmail.com


TÓM TẮT
Tốt nghiệp kỹ sư phần mềm năm 2005, Phạm Văn Quý là lập trình viên sử dụng C#, .NET, PHP. Ông có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về các hệ thống thu thập dữ liệu, hiển thị thời gian thực, xử lý song song, giám sát và đánh giá, hệ thống thông tin địa lý (GIS), phát triển web, phát triển cơ sở dữ liệu, giao diện và một số dự án công nghệ thông tin khác. Ông đã và đang là chuyên gia tư vấn CNTT cho nhiều dự án công (quốc gia và quốc tế), khối tư nhân và các tổ chức phi chính phủ.
CÔNG VIỆC
  • Chuyên gia IT (2016 - nay)
    Công ty Cổ phần Tư vấn PEAPROS, Việt Nam
  • Quản lý dự án (2014 - 2015)
    Công ty đầu tư và công nghệ Việt Hưng
GIÁO DỤC
  • Kỹ sư Công nghệ Thông tin (2001 - 2005)
    Đại học Giao thông Vận tải