Thành viên
Göran Nilsson Axberg
Cố vấn
Tiến sĩ Kinh tế Rừng

Phone:

Email:


TÓM TẮT
Göran Nilsson Axberg có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các nước đang phát triển trong các lĩnh vực hợp tác phát triển, tài nguyên, môi trường, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn quốc tế. Ông phục vụ tại Jaakko Pöyry Consulting AB với tư cách Phó Chủ tịch kiêm Tư vấn cấp cao 1993-2001, và tại Viện Môi trường Stockholm (SEI) với tư cách Phó Giám đốc 2001-2005 và sau đó đến năm 2011 với tư cách là Nghiên cứu viên cao cấp lãnh đạo công việc về năng lượng và giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
CÔNG VIỆC
  • Outcome Consulting
    Outcome Consulting
GIÁO DỤC
  • Tiến sĩ Kinh tế Rừng (1993)
    Đại học khoa học nông nghiệp Thuỵ Điển