Thành viên
Trần Lê Trà
Cố vấn
Thạc sĩ Sinh thái Nhân văn

Phone:

Email:


TÓM TẮT
Ông Trần Lê Trà nhận bằng Thạc sĩ khoa học ngành Sinh thái Nhân văn tại Bỉ năm 2005 và Bằng sau Đại học về Hành chính Phát triển tại Vương quốc Anh năm 1998. Trong 15 năm qua, ông là điều phối viên các chương trình học thuật và sau đó là nhà tư vấn và hỗ trợ các dự án phát triển, đặc biệt các dự án có nguyên tiếp cận cốt lõi là trao truyền và dựa vào cộng đồng. Ông có cách tiếp cận liên ngành và là chuyên gia trong các lĩnh vực Sinh thái Nhân văn, Hành chính Phát triển và Giám sát & Đánh giá có sự tham gia. Ông kiến thức chuyên môn sâu và dày dặn kinh nghiệm làm việc với các cơ quan Chính phủ các cấp và các nhà tài trợ Quốc tế, như UNDP, Sida, Cida, v.v. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về thúc đẩy bình đẳng giới và lồng ghép giới. Ông hiện là Cố vấn về Giới của Quản trị Môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam (VPEG) do Cida tài trợ và Chương trình Hỗ trợ Ngân sách Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (ARD SPS) do DANIDA tài trợ.
CÔNG VIỆC
GIÁO DỤC
  • Thạc sĩ khoa học Ngành Sinh thái Nhân Văn (2005)
    Khoa Sinh thái Nhân Văn, Đại học Y-Dược, Đại học Tự do Brussel, Vương quốc Bỉ