Thành viên
Bùi Đức Thọ
Cố vấn

Phone:

Email:


TÓM TẮT
PGS.TS Bùi Đức Thọ nhận bằng Tiến sĩ ngành Hành chính học tại Đại học Kyung Hee, Seoul, Hàn Quốc năm 2005 và Đại học Boise State, Idaho, Hoa Kỳ năm 1999. Ông là một giảng viên, nhà nghiên cứu và nhà tư vấn trong các lĩnh vực tổ chức và quản lý dự án, lập kế hoạch chiến lược và dựa trên kết quả và giám sát đánh giá, và nâng cao năng lực. Kinh nghiệm làm việc của ông bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, năng lượng, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn.
CÔNG VIỆC
GIÁO DỤC
  • Tiến sĩ Hành chính học (2005)
    Đại học Kyung Hee, Seoul, Hàn Quốc