Thành viên
Đặng Thị Huế
Kế toán trưởng
Cử nhân Kế toán và Kiểm toán

Phone: +84 (0) 90 22 70 112

Email: huedt@peapros.com


TÓM TẮT
CÔNG VIỆC
  • Kế toán trưởng (2011 - Nay)
    Công ty Cổ phần Tư vấn PEAPROS, Việt Nam
  • Kế toán trưởng (2009 - 2011)
    Công ty CP Truyền thông Vietnamnet
GIÁO DỤC
  • Cử nhân Kế toán và Kiểm toán
    Đại học Kinh tế Quốc dân