Đào tạo & Xây dựng Năng lực

Đối với lĩnh vực đào tạo và nâng cao năng lực, PEAPROS đã và đang cung cấp các khóa đào tạo, từ phát triển kỹ năng cá nhân, phát triển các chức năng quản lý tổ chức đến đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRA), từ các chủ đề cơ bản như Đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA) trong phát triển nông thôn đến các chủ đề phức tạp hơn như tập huấn truyền thông chiến lược cho cán bộ quản lý của các tổng công ty nhà nước. Các chương trình đào tạo kết hợp lý thuyết và thực hành trong các khuôn khổ hiện đại với kiến thức được cập nhật, lấy học viên làm trung tâm.