Tư vấn phát triển

Một trong những lĩnh vực chuyên môn mạnh nhất của Công ty trong lĩnh vực Tư vấn phát triển là áp dụng các phương pháp tiếp cận quản lý dựa vào kết quả (RBM - Results-based management) có sự tham gia của các bên (Participatory approach) trong quá trình xây dựng kế hoạch và hệ thống Giám sát, đánh giá và học tập (MEL) cho các tổ chức, chương trình và dự án. Chúng tôi có kinh nghiệm sậu rộng trong việc cung cấp các hỗ trợ chính sách như thực hiện các nghiên cứu, phân tích chính sách và thể chế, hỗ trợ thúc đẩy các diễn đàn đối thoại chính sách và vận động chính sách, thiết kế tầm nhìn phát triển và xây dựng chiến lược. Bên cạnh đó, ngay từ khi được thành lập, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho rất nhiều các chương trình và dự án về môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó các nhiệm vụ nổi bật là Hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Tầm nhìn đến năm 2020 và Lộ trình để hiện thực hóa Tầm nhìn; Nhóm Hỗ trợ Chương trình Quốc gia (NPST) cho chương trình Hỗ trợ Ngân sách Khu vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (ARD-SPS) cho DANIDA; Giám sát và Hỗ trợ Tổ chức cho Tổ chức Xã hội Dân sự Việt Nam trong các Dự án do Ireland tài trợ; hợp tác dài hạn trong việc thực hiện đánh giá sau dự án đối với các dự án do JICA tài trợ, tư vấn giám sát và đánh giá (M&E) cho các dự án do Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ. Ngoài ra, các dịch vụ của chúng tôi còn bao gồm thiết kế và áp dụng các kỹ thuật giám sát và đánh giá trên nền tảng web, xây dựng các chiến lược và chiến dịch truyền thông, các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng và thay đổi hành vi, trong đó có sự tham gia tích cực của các nhóm,bên liên quan khác nhau, từ các nhà hoạch định chính sách và pháp luật, chính quyền địa phương, đến các cơ quan thông tin đại chúng, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ.